ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – АКРЕДИТАЦИЈА

Питања школа о акредитацији, одговори проф. др Мирољуба Миливојчевића и проф. др Вере Милошевић – чланова Комисије за акредитацију и проверу квалитета:

1. Како се представљају наставници (породиље) у табели 9.1., тј. како се попуњава колона 7?

Одговор: У табели 9.1 не постоји колона 7. Молим Вас напишите нам тачно шта сте желели да питате.

Појашњење питања:

На адреси http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=28, може се наћи табела 9.2 http://www.kapk.org/images/stories/dokumenta/Tabela%209.2.doc у коју треба попунити колону 7 редним бројевима из извештаја ЕБП-ПУРС.

У електронској бази ПУРС не постоји извештај за породиље, јер се њихова примања финансирају из фонда здравствног осигурања.

Заправо, интересује нас како представити податке о наставницима који су на породиљском или боловању?

Одговор: Сада је коначно јасно: Ваше питање се не односи на Табелу 9.1 већ се односи на Табелу 9.2.

 А. Имајући у виду да се у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије не појављују лице које је породиља то онда:

  1. у колони 7 Табеле 9.2 уместо редног броја ставите скраћеницу ДПО а у легенду испод Табеле 9.2 додајте ред:

                               ДПО – Документ о породиљском одсуству,

           2. скенирајте документ: Образац ОЗ-6 Извештај о привременој спречености за рад за дотичну породиљу и ту                        фотокопију (добијену скенирањем) унесите (уметните) одмах испод Табеле 9.2.

 Б. Имајући у виду да се у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије не појављују лице које је на боловању преко 30 дана то онда:

  1. у колони 7 Табеле 9.2 уместо редног броја ставите скраћеницу ДБЛ а у легенду испод Табеле 9.2 додајте ред:

                               ДБЛ – Документ о боловању преко 30 дана,

        2. скенирајте документ: Образац ОЗ-6 Извештај о привременој спречености за рад за дотично лице на боловању                преко 30 дана и ту фотокопију (добијену скенирањем) унесите (уметните) одмах испод Табеле 9.2.

НАПОМЕНА 1

Потпуно исти поступак се примењује и у Табели 9.4 која се односи на сараднике.

НАПОМЕНА 2

У претходним питањима и одговорима радило се о документацији за акредитацију студијког програма.Треба указати да се одговарајуће табеле у документацији за акредитацију високошколске установе (за наставнике Табела 6.3 и Табела 6.4, за сараднике Табела 6.5 и Табела 6.6 и Табела 7.1 за ненаставно особље ) ТАКОЂЕ ПРОШИРУЈУ УМЕТАЊЕМ КОЛОНЕ 7 односно колоне 5(за ненаставно особље) а она се попуњава на већ описан начин.

2. Како ће се представити и решити приказ запосленог асистента, обзиром да је датум заснивања радног односа 1.10.2016 (што подразумева да ће на платном списку бити евидентиран у другој половини новембра текуће године)?

Одговор: Имајући у виду да је рок за предају Захтева за акредитацију померен до 30.11.2016. год. то ће крајем новембра (до 28.11.2016.) тај асистент моћи да се евидентира  у Електронској бази података Пореске управе Републике Србије па се ажурирана документација може предати КАПК-у до 30.11.2016. год.

3. Да ли се уговор о раду захтева само за наставнике са 30% радног времена или је обавезан за све? Такође, да ли је за наставнике неопходно доставити све дипломе од основних до докторских студија?

Одговор:

а) Уговори (скенирани) се захтевају за све наставнике, за све сараднике као и за ненаставно особље. Ово је на неки начин замена за податак који је постојао у РАДНОЈ КЊИЖИЦИ о датуму заснивања радног односа и наставника и сарадника и ненаставног особља
б) фотокопија (добијена скенирањем) се доставља за све врсте висикошколских диплома и наставника и сарадника и ненаставног особља. Ове фотокопије су неопходне јер сад нема РАДНИХ КЊИЖИЦА у којима су биле званично евидентиране све високошколске дипломе као и средњошколске дипломе. При томе за високошколске дипломе стечене у иностранству неопходно је додати и фотокопију документа о нострификацији или о признавању за потребе запошљавања у држави Србији.

4. Школа је акредитовала студијски програм за основне струковне студије Заштита животне средине и уписана је прва генерација студената школске 2016/2017. године. Предлог је да се од школске 2017/2018. године не врши упис у прву годину студија, на наведени студијски програм.

Питање: Да ли је код поновне акредитације осталих студијских програма и Школе за коју се документација подноси до 30.11.2016. године, потребно навести посебан Захтев за одустајање од студијског програма Заштита животне средине или је довољно да се исти не наведе у документацији за акредитацију?

Одговор: НЕОПХОДНО ЈЕ што пре да доставите Одуку Наставног већа да Школа одустаје од реализације наведеног студијског програма. Тек онда имате право да његов електронски формулар ИЗОСТАВИТЕ из документације за акредитацију.

5. Школа је акредитована студијски програм специјалистичких струковних студија Мехатроника 12.10.2012. године.

Питање: Кад се подноси Захтев за поновну акредитацију наведеног студијског програма (ако се подноси априла 2017. године, вероватно га треба приказати у електронском формулару у поновној акредитацији Школе и осталих студијаких програма за шта се документација предаје до 30.11.2016. године?)

Одговор: Електронски формулар за МЕХАТРОНИКУ мора бити приложен и мора бити укључен при формирању УЈЕДИЊЕНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА.

6. Школа је априла 2016. године поднела Захтев за поновну акредитацију студијског програма основних струковних студија Технички комуникациони менаџмент, с обзиром да је наступио рок за исто.

Питање: Одговор још нисмо добили у вези наведеног студијског програма. Да ли га у поновној акредитацији осталих студијских програма, наводимо само у електронском формулару?

Одговор: Ускоро ће Школа добити одговор у вези ТЕХНИЧКОГ КОМУНИКАЦИОНОГ МЕНАЏМЕНТА.  Електронски формулар за студијски програм ТЕХНИЧКИ КОМУНИКАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ мора бити приложен и мора бити укључен при формирању УЈЕДИЊЕНОГ ЕЛЕКТРОНСКОГ ФОРМУЛАРА.

7. За акредитацију Установе тражи се усвојени План рада Установе и Годишњи извештај Установе.

Питање: За коју годину се даје План рада Установе и за коју годину се даје Извештај о раду Установе као и да ли се даје за календарску или школску годину?

Одговор: Завршни рачун и Финансијски извешај Установе се дају за календарску годину а План рада Установе и Годишњи извештај о раду Установе се раде за школску годину. Имајући у виду да је јесењи рок за подношење захтева за акредитацију померен за новембар 2016. год. то постоји могућност да Установа приложи План рада Установе у шк.2016/17. Као и да Установа приложи Извештај о раду Установе у шк. 2015/16. Уколико то није могуће онда је у нужди задовољавајуће решење да се они односе на шк.2015/16.год.

8. Да ли је потребно провера дипломе о научом степену доктора наука коју је наставник стекао у Републици Српској?

Одговор: Дипломе које су стечене у Републици Српској не подлежу нострификацији, али је потребно од факултета издаваоца дипломе докторских, магистарских и основних академских студија добити копију документа којим се утврђује да је дотични факултет у тренутку издавања предметне дипломе био акредитован или имао дозволу меродавног државног органа за извођење нивоа студија за који је диплома стечена.

9. Која документација је потребна уместо радних књижица за запослене у ненастави на високошколској установи?

Одговор: Уместо радних књижица ЗА НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ потребно је приложити:
 – Извештај из електронске базе података Пореске управе Републике Србије из којег се може видети да је дотична особа у радном односу у установи, 
 – фотокопије диплома о стеченим стручним називима на основним, мастер и специјалистичким студијама, 
 – фотокопије уговора о раду

10. Код припреме документације за акредитацију установе, да ли високе струковне школе треба да доставе план научноистраживачког рада (ткз. Прилог 5.1.) ?

Одговор: Прилог 5.1 План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада за сада није обавезна ставка за високе школе струковних студија. Међутим, обзиром да већина високих школа струковних студија у Републици Србији имају одређену врсту научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада то се по природи ствари намеће да оне увек треба да имају одређен План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада, који само треба да приложе у оквиру Прилога 5.1.

11. Може ли да држи (аудиторне) вежбе и носи оптерећење сарадник изван радног односа (стручни сарадник и сл.), који потиче из праксе (привреда, јавни сектор), адекватне стручне спреме (VII1, мастер), ако општим актима високошколске установи постоји систематизовано место и процедура избора.

Одговори: Према Члану 72б Закона о високом образовању:

“За потребе реализације дела практичне наставе, која се реализује ван високошколске установе, високошколска установа може изабрати у звање сарадника ван радног односа (сарадник практичар, клинички асистент и сл.) лице запослено у установи где се део практичне наставе реализује. 

Посебни услови за избор у звање из става 1. Овог члана утврђују се општим актом високошколске установе”                           

Наведена одредба као што се види не даје правни основ за ангажовање ове врсте сарадника ван радног односа за извођење аудиторних или лабораторијских вежби. За извођење аудиторних или лабораторијских вежби Закон је предвидео могућност ангажовања сарадника ван радног односа који су студенти а што је детаљно регулисано Чланом 72а Закона.                                                                                

Имајући у виду да обе врсте сарадника ван радног односа спадају у део наставног особља које Закон назива САРАДНИЦИ то и они као и други сарадници могу да имају оптерећења (која се евидентирају у електронским формуларима) која сходно Стандарду 9. Наставно особље не смеју да прелазе 20 часова недељно (на годишњем нивоу) у појединачном случају, односно која су просечно за све сараднике на високошколској установи до 10 часова (уз толеранцију до 10%).

12. Да ли демонстратори које смо изабрали по конкурсу (а имају 120 ЕСПБ и просек преко осам) могу да буду унети у електронски образац у пољима за ДОН?

Одговор: Студенти ангажовани по Члану 72а Закона могу између осталог да држе и ДОН, па се њихова оптерећења могу унети у електронском формулару у пољу за ДОН.

13. Пријављујемо студијски програм који мења име и делимично наставни план и програм. Да ли је то нови СП или иде као стари ( да ли плаћамо за акредитацију)?

Одговор: То је у суштини нешто измењен постојећи студијски програм, те може у новембру. Цена и за нови и за стари студијски програм је иста! Важећи ценовник је дат на интернет страници КАПК-а и примењује се све док Влада Републике Србије не да сагласност на нови ценовник који је усвојила КАПК 2015. године. Наиме, Национални савет за високо образовање је 2015. године већ дао сагласност на тај нови ценовник али по Закону да би нови ценовник ступио на снагу неопходна је сагласност и Владе.

14. Нови СП основних студија који морамо акредитовати у оквиру Ерасмус + програма, да ли предајемо сад у новембру за акредитацију?

Одговор: КАПК је на својој 30. Седници одржаној 14.10.2016. године разматрала ово питање и закључила да ће, имајући у виду да је реализација одобрених Ерасмус+ програма од националног интереса, и даље наставити да и у новембарском року прима захтеве за акредитацију нових студијских програма чија акредитација је предвиђена у поменутим Ерасмус+ програмима.

15. Потребан нам је дефинитивни став Комисије за акредитацију и проверу квалитета у вези просечног оптерећења наставника на нивоу установе, тј. да ли остаје да то буде 6,60 или 6,00?

Одговор: Највише 6,60.

16. Које је максимално оптерећење наставника на нивоу установе и да ли је дозвољено повећање величина група у електронском формулару?

Одговор: Максимално оптерећење наставника на нивоу установе не сме прећи 6,6. Величину група у електронском формулару ЈЕСТЕ дозвољено повећати за највише 10%.

 17. Да ли демонстратори ангажовани по члану 72а улазе у електронски образац и шта представља доказ када се приказују?

Одговор: Демонстратори улазе у електронски образац и потребно је приложити одлуку о избору у звање, уговор и доказ о уплати који се види у изводу из пореског обрасца. 

18. Да ли школа може умањити школарину на име накнаде за рад демонстратора који су уједно и студенти те школе?

Одговор: Ангажман демонстратора се не може извршити кроз просту компензацију са школарином, већ  је  неопходно да и они имају закључен уговор са школом, који правно регулише питање њиховог ангажовања у својству демонстратора и накнаду за њихов рад, а како не би долазило до утаје пореза на зараду.

 19. Који се докази прилажу у погледу сарадника ангажованих по члану 72б?

Одговор: Неопходно је приложити уговор са фирмом/установом у којој раде, одлуку о избору у звање, закључен уговор о ангажовању и уплату која се види у листингу ПУРС.

20. Шта је потребно за ангажовање наставника са других високошколских установа?

Одговор: Сходно чл.75. Закона о високом образовању, потребна је сагласност матичне установе са наведеним бројем часова (недељно, на годишњем нивоу) којим је дотични наставник оптерећен у матичној установи. Тај број се, наравно сабира са оптерћењем дотичног наставника и у евентуално другим високошколским установама у којима допунски ради, па се тај збир уноси у одговарајућу колону Табеле 9.2 у документацији за акредитацију студијског програма на којем је дотични наставник ангажован. Такође неопходно је да постоји одлука одговарајућег тела у самој установи која га ангажује. У новим стандардима ће бити обавезно да матична установа наведе оптерећења дотичног наставника и у свим другим високошколским установама у којима он допунски ради уз сагласност матичне високошколске установе.

21. Шта се од документације прилаже за наставнике?

Одговор: Достављају се докази (фотокопије дипломе – скенирањем) о завршеним основним студијама, мастеру, магистеријуму, докторату и уговор о раду, уз одлуку о избору у звање. Није потребна диплома средње школе.

Уз фотокопију дипломе стечене у иностранству доставља се документ о нострификацији или о признавању дипломе за потребе рада, у држави Србији.

Уз фотокопију дипломе која је издата од стране високошколске установе основане у Републици Србији после 1990. године  потребно је доставити одлуку надлежног органа којим је тој високошколској установи дато овлашћење да такве дипломе издаје, односно потребно је доставити решење о испуњености услова за рад и решење о сагласности на наставни план и програм донет од стране ресорног министарства или покрајинског секретаријата.

22. Које су дозвољене године старости ангажованог кадра у тренутку предаје документације?

Одговор: Битан моменат који се посматра је година у којој креће настава, а не моменат подношења захтева за акредитацију. Међутим, уколико је школа за конкретног професора донела одлуку о продужењу радног односа, ситуација је прихватљива (примедба: ово је изводљиво само за постојећа правна лица, школе у оснивању не могу донети одлуку о продужењу радног односа).

23. Шта је укупна бруто површина, а шта нето површина код приказивања простора?

Одговор: Бруто површина обухвата цео простор, и ходнике и тоалете и кабинете, док је нето само учионички простор. У погледу простора у наставним базама, неопходно је да  исти буде дефинисан у уговору закљученом између школе и наставне базе, са наведеном спецификацијом простора у смислу површине или броја места.

24. Шта је од документације неопходно поднети за наставнике који су ангажовани са других високошколских установа? Да ли се прилажу само сагласности и уговор о радном ангажовању, као до сада, или се и за њих дају копије диплома и одлуке о избору у звање?

ОДГОВОР: Имајући у виду значај овог и њему сличних питања која су постављена од стране високих школа струковних студија, а да бишто више био олакшан посаовисоким школама струковних студија припремљени су комплетни спискови потребне документације а у вези разних категорија особља које је радно ангажовано у високој школи струковних студија (ВШСС ).

Подношење наведене документацијеусловљено је пре свега чињеницом да је држава Србија укинула радне књижице као врсту званичних јавних докумената од 1. јануара 2016. године.

            СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА НАСТАВНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 9. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

1.      НАСТАВНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ (5% – 100%)

1.1.   Радно-правни статус наставника

1.1.1.      У Табели 9.2 ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ:

 – редни број наставника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије

у напомени 1) Наставници наведени у Табели 9.2 од редног броја 1 до ХХ (закључно са ХХ) ангажовани су на студијском програму ____________

– у напомени 2) Остали наставници наведени у Табели 9.2 – закључно са редним бр._??_ (и у Изводу из ЕБП-ПУРС) ангажовани су на другим СП у установи

– у напомени 3) Линк на приложени документ (Извод из ЕБП-ПУРС )   бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода))

1.1.1. 1.1.2.      Уговор о раду (фотокопија)

1.1.2.  1.1.3.      Одлука о (најновијем) избору у наставно звање на матичној ВШСС (фотокопија)

1.2.   Високошколске квалификације                                                                                

  У складу са подацима наведеним у картону сваког наставника (у Књизи предмета) доставити фотокопије свих његових високошколских диплома:

1.2.1.      Диплома доктора наука односно доктора уметности

1.2.2.      Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра уметности

1.2.3.      Диплома основних студија

2.      НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ  НА ОСНОВУ УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ (ДО ЈЕДНЕ ТРЕЋИНЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА)

        2.1.   Радно-правни статус наставника

2.1.1.      Одлука о (најновијем) избору у наставно звање на ВШСС у којој се наставник ангажује на основу уговора о допунском раду, уколико је вршен избор у наставно звање у ВШСС због друге уже научне области и др (фотокопија)

2.1.2.      Уговор о допунском раду (фотокопија)

2.1.3.      Сагласност наставникове матичне високошколске установе, обавезно да садржи број часова активне наставе седмично (на годишњем нивоу) наставника у матичној високошколској установи (фотокопија)

2.1.4.      У Табели 9.2 навести редни број наставника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије. Ово је ОБАВЕЗНО за све наставнике ангажоване (на основу уговора о допунском раду) на свим студијским програмима ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ПОНОВНА АКРЕДИТАЦИЈА. Ово је пожељно  за све наставнике ангажоване (на основу уговора о допунском раду) на свим студијским програмима КОЈИ СЕ АКРЕДИТУЈУ ПРВИ ПУТ.

      2.2.   Високошколске квалификације                                                                                

  У складу са подацима наведеним у картону сваког наставника (у Књизи предмета) доставити фотокопије свих његових високошколских диплома:

2.2.1.      Диплома доктора наука односно доктора уметности

2.2.2.      Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра уметности

2.2.3.      Диплома основних студија

3.      ГОСТУЈУЋИ ПРОФЕСОР

     3.1.   Радно-правни статус наставника

3.1.1.    Одлука о избору у наставно звање гостујући професор на ВШСС  у којој се наставник ангажује

3.1.2.    Сагласност наставникове матичне самосталне високошколске установе ван територије Републике Србије. Уколико је сагласност издата на старном језику који није енглески, доставити такође фотокопију превода сагласности на српски језик.

3.1.3.    Уговор о допунском раду

3.1.4.    Дозвола боравка у Републици Србији

3.1.5.    Дозвола за рад у Републици Србији

 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА САРАДНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 9. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

1.      САРАДНИЦИ У РАДНОМ ОДНОСУ (5% – 100%)

1.1.   Радно-правни статус сарадника

1.1.1.      У Табели 9.4 ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ редни број сарадника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије

1.1.2.      Уговор о раду (фотокопија)

1.1.3.      Одлука о (најновијем) избору у сарадничко звање на матичној ВШСС  (фотокопија)

1.2.   Високошколске квалификације                                                                                 

Доставити фотокопије свих његових високошколских диплома:

1.2.1.      Диплома о завршетку мастер студија

1.2.2.      Диплома основних студија

1.2.3.      Диплома више школе

2.      САРАДНИЦИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА КОЈИ СУ СТУДЕНТИ                     

(Ангажовани по члану 72а Закона о високом образовању)

2.1.   Радно-правни статус сарадника

2.1.1.      Одлука о избору за сарадника ван радног односа, у складу са чланом 72а Закона о високом образовању (фотокопија)

2.1.2.      Уговор о радном ангажовању (Уговор о привременим и повременим пословима (фотокопија)

2.1.3.      У Табели 9.4 навести редни број сарадника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије.                                     

2.2.   Високошколске квалификације – доказ о компетентности                      

 Доставити за сарадника фотокопију једног од следећа два документа:

2.2.1.      Диплома основних студија, или

2.2.2.      Уверење о положеним испитима првог степена за сарадника који је студент првог степена (са бројем ЕСПБ и просечном оценом)

3.      САРАДНИЦИ ВАН РАДНОГ ОДНОСА КОЈИ СУ АНГАЖОВАНИ У СКЛАДУ СА  ЧЛАНОМ 72б ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

3.1.   Радно-правни статус наставника

3.1.1.      Одлука о избору за сарадника ван радног односа, у складу са чланом 72б Закона о високом образовању(фотокопија)

3.1.2.      Сагласност организације у којој је сарадник у радном односу, за његово радно ангажовање у ВШСС у складу са чланом 72б Закона (фотокопија)

3.1.3.      Уговор о радном ангажовању сарадника у ВШСС (фотокопија)

3.1.4.      Уговор о пословно-техничкој сарадњи ВШСС са организацијом сарадника, у којем се између осталог наводи да се део практичне наставе студената изводи у организацији сарадника

3.1.5.      У Табели 9.4 навести редни број сарадника у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије.                                             

3.2.   Високошколске квалификације                                                                                 

Доставити за сарадника фотокопију следећих диплома:

3.2.1.      Диплома мастер студија

3.2.2.      Диплома специјалистичких студија

3.2.3.      Диплома основних студија

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА НАСТАВНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 6. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

            Списак документације је исти као код подношења захтева за акредитацију студијских програма, уз једину разлику што се у случају високошколских установа редни број наставника из Извода из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије уноси у Табелу 6.3  и Табелу 6.4 КОЈЕ СЕ ПРОШИРУЈУ УМЕТАЊЕМ КОЛОНЕ (7), онако како је то урађено код Табеле 9.2 у документацији за акредитацију студијских програма.

Приложене су табеле 6.3 и 6.4 које треба да се користe:

 

 

Табела 6.3.  Листа наставника у радном односу са пуним радним временом

Р.Б Maтични број/ број пасоша(за странце) Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП

Часова активне наставе друге ВУ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Јовановић Ј. Јован РП 28.10.2012. Математика

9.32

2

2 Петровић П. Петар ВП 12.12.2014 Информационе технологије

5.21

1

Укупно часова активне наставе

14,53

3

Легенда:

Колона (4) – звања: редовни професор-РП, ванредни професор-ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПC, Предавач-П

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Колона (10)  –  Проценат запослења у установи

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

Табела 6.4.  Листа наставника у радном односу са непуним радним временом

Р.Б Maтични број/ број пасоша(за странце) Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП Часова активне наставе друге ВУ

% запослења

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1
2

Укупно часова активне наставе

Легенда:

Колона (4) – звања: редовни професор-РП, ванредни професор-ВП, доцент-Д, Професор струковних студија-ПC, Предавач-П

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Колона (10)  –  Проценат запослења у установи

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА САРАДНИКЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 6. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

            Списак документације је исти као код подношења захтева за акредитацију студијских програма, уз једину разлику што се у случају високошколских установа редни број сарадника из Извода из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије уноси у Табелу 6.5  и Табелу 6.6 КОЈЕ СЕ ПРОШИРУЈУ УМЕТАЊЕМ КОЛОНЕ (7) онако како је то урађено код Табеле 9.4 у документацији за акредитацију студијских програма.Приказане су табеле 6.3 и 6.4 које треба да се користи:

 

Табела 6.8.  Листа сарадника у радном односу са пуним радним временом

Р.Б Maтични број Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП

Часова активне наставе друге ВУ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1 Јовановић Ј. Петар А 28.10.2015. Математика

9.32

2 Петровић П. Милан СН 12.12.2016. Информационе технологије

1.21

Укупно часова активне наставе

21,64

Легенда:

Колона (4) – звања:  асистент(А), сарадник у настави(СН), стручни сарадник(СС), сарадник у лабораторији(СЛ) и сл.

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

Табела 6.9.  Листа сарадника у радном односу са непуним радним временом

Р.Б Maтични број Презиме, средње слово, име звање Датум

избора

Област за коју је биран

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

Часова активне наставе сви СП Часова активне наставе друге ВУ

% запослења

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1
2

Укупно часова активне наставе

Легенда:

Колона (4) – звања: асистент(А), сарадник у настави(СН), стручни сарадник(СС), сарадник у лабораторији(СЛ) и сл

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Колона (8) – Просечан број часова активне наставе недељно на свим студијским програмима у установи,

Колона (9) –Ангажовање у другим високошколским установама (ВУ)

Колона (10)    Проценат запослења у установи

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум израде извода)

 

 

СПИСАК ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ У ВЕЗИ СТАНДАРДА 7. ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

1.      НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ У РАДНОМ ОДНОСУ

1.1.   Радно-правни статус ненаставног особља

1.1.1.      У Табели 7.1 ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ редни број особе у Изводу из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије

1.1.2.      Уговор о раду (фотокопија)

1.2.   Високошколске квалификације                                                                                 

Доставити фотокопије оне дипломе лица КОЈА ЈЕ РЕЛЕВАНТНА И КОЈА ГА КВАЛИФИКУЈЕ за радно место на које је дотично лице распоређено:

1.2.1.      Диплома магистра наука (специјалисте) односно магистра уметности

1.2.2.      Диплома мастер студија

1.2.3.      Диплома основних студија

1.2.4.      Диплома више школе

1.2.5.      Диплома средње школе

Нова Табела7.1 која треба да се користи, а која је настала тако што је у стару Табелу 7.1 уметнута колона (5), сада има следећи облик:

 

Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској установи

Р.Б.

Звање, радно место Име и презиме квалификација

Редни бр. из ЕБП – ПУРС

број

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Колона (7) – редни број (запосленог) у Изводу из табеле електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС),

Линк на приложену датотеку: Извод из ЕБП-ПУРС бр. *************, од **.**.**** (датум извода)

Податке уносе све установе сем универзитета и академија струковних студија.

Табелу модификујте у зависности од података које уносите.

ВАЖНА НАПОМЕНА

При подношењу Захтева за акредитацију треба доставити у папирној верзији:

  1. Захтев
  2. Оригинал Извода из Електронске базе података Пореске управе Републике Србије, потписан од стране лица Школе које је овлашћено за израду Извода, са печатом Школе (скенирана верзија истог Извода из ЕБП-ПУРС приложена и у електронској документацији).

Сва документација се подноси у електронској верзији на прописаном броју дискова.

МАТЕРИЈАЛ ПРИПРЕМИО

Проф. др Мирољуб Миливојчевић

члан КАПК-а, уз консултације са   КАПК-ом

 

ВЕСТИ

Др Бранко Савић, Председник КАССС-а, одржао инспиративно предавање на конгресу студената струковних студија

04.12.2023

У понедељак 4. децембра 2023. године, др Бранко Савић, угледни професор и председник Конференције а[...]

Најава предавања председника КАССС-а на конгресу СКАССС-а

20.11.2023

Др Бранко Савић, професор, председник Конференције академија и високих школа Србије одржаће 4.12.20[...]

ОДРЖАН САСТАНАК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА КОНФЕРЕНЦИЈЕ „CCHE” НА ИТС-У

15.11.2023

У просторијама ИТС-а одржан је састанак Организационог одбора Међународне мултидисциплинарне конфер[...]

Састанак КАССС-а и директора виших школа из Словеније

20.10.2023

На састанку са 27 директора виших школа из Словеније које је уприличила Конференција акдемија и вис[...]

Састанак организационог одбора ”CCHE” конференције

20.10.2023

Чланови организационог одбора - запослени у академијама и високим школама струковних студија Србије[...]